Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản nông nghiệp tại Việt Nam.

Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản nông nghiệp tại Việt Nam.

 Bất động sản nông nghiệp là một bộ phận của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, do tính đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung và của thị trường bất động sản nông nghiệp nói riêng nên quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng một phần. Có thể nói, quyền sử dụng đất nông nghiệp vừa là công cụ sản xuất, vừa phải bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội và phát triển bền vững môi trường. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển bền vững thị trường bất động sản nông nghiệp Việt Nam:

I. Hoàn thiện và đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản nông nghiệp.

Hoàn thiện và đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản nông nghiệp.
Hoàn thiện và đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản nông nghiệp.

Cần hoàn thiện thể chế, nhất là cần thống nhất tránh chồng chéo các quy định về bất động sản nông nghiệp trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển đô thị, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Thuế nghiên cứu trình ban hành các luật thuế chưa có, theo thông lệ quốc tế, đặc biệt luật thuế chống đầu cơ bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán quỹ đầu tư tín thác bất động sản… Ngoài ra, cần nhanh chóng ban hành chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

II. Chủ động về chính sách và tầm nhìn về phương thức quản lý.

Về bất động sản công nghiệp, cần chủ động về chính sách và tầm nhìn, phương thức quản lý và điều tiết thị trường bất động sản công nghiệp trước những cơ hội và thách thức mới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện mức độ minh bạch, đẩy nhanh quá trình phê duyệt quy hoạch dự án nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho các doanh nghiệp trong nước và thu hút nhà đầu tư nước ngoài; nhất là việc công khai, minh bạch quy hoạch đất công nghiệp để cho các nhà đầu tư nghiên cứu, nắm bắt cơ hội và tham gia đầu tư sớm.

Cần đẩy nhanh và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng khung, có cơ chế để thu hút nguồn lực từ xã hội, và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại những công trình trọng điểm. Sớm ban hành cơ chế chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở cho khu công nghiệp, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp đảm bảo phát triển đồng bộ bền vững không phá vỡ quy hoạch trong quá quá trình sử dụng.

III. Đẩy mạnh công tác phát triển các công trình bất động sản trên đất nông nghiệp

Việc phát triển các công trình bất động sản trên đất nông nghiệp sẽ giúp cho quá trình thúc đẩy cấp độ thị trường phát triển, thị trường bất động sản nói chung, thị trường bất động sản nông nghiệp nói riêng ở Việt Nam đang ở cấp độ tiền tệ hóa và bước đầu tài chính hóa. Theo đó nên chúng tôi cho rằng cần tiến hành đồng bộ các biện pháp để nâng cấp thị trường, như chứng khoán hóa, trái phiếu quyền sử dụng đất khi tham gia thị trường, hình thành các quỹ đầu tư tín thác bất động sản để tạo điều kiện tăng vốn cho thị trường và hình thành hệ thống tái thế chấp bất động sản, hình thành các quỹ tiết kiệm tương hỗ bất động sản; đưa vào vận hành các quỹ đầu tư từ các quỹ bảo hiểm nhân thọ, quỹ tiết kiệm hưu trí…

Đẩy mạnh công tác phát triển các công trình bất động sản trên đất nông nghiệp
Đẩy mạnh công tác phát triển các công trình bất động sản trên đất nông nghiệp

 IV. Hệ thống hoá thông tin đất đai trong tổng thể hệ thống chính phủ điện tử

Để phát triển những tiềm năng của bất động sản nông nghiệp thì nên có kế hoạch thực hiện chiến lực hiện đại hóa hệ thống thông tin đất đai trong tổng thể hệ thống chính phủ điện tử. Đây là một giải pháp quan trọng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hoàn thiện thị trường bất động sản nông nghiệp trên đất nước ta. Đơn cử như việc có thể đánh thuế chống đầu cơ bất động sản được hay không tùy thuộc nhiều vào hệ thống thông tin đất đai có cập nhật liên thông và được số hóa trong hệ thống quản lý đất đai hay không theo đó nên việc phát triển bất động sản nông nghiệp cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác..

Hệ thống hoá thông tin đất đai trong tổng thể hệ thống chính phủ điện tử.
Hệ thống hoá thông tin đất đai trong tổng thể hệ thống chính phủ điện tử.

Một trong những giải pháp quan trọng trong công cuộc phát triển bất động sản nông nghiệp ngày nay đó là thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm lực vốn có mà vẫn tiết kiệm thời gian và nhân lực. Để tìm hiểu về nông nghiệp số, hãy truy cập trang web sau:

Mọi thông tin liên quan đến nông nghiệp số đều có tại https://nongnghiepso.co/

Trả lời

Your email address will not be published.